Lid worden kunt u door het onderstaande aanmeldingsformulier ingevuld op te sturen naar HIGRO, p/a Stalenberg 18b, 5836 AW  Sambeek of te mailen naar info@higro.nl

De contributie bedraagt € 25,-- per kalenderjaar te betalen via een automatische machting, zie formulier, of door betaling per bank op de rekening van Vereniging Historisch grondverzet bij de  Rabobank te Bernheze, nummer NL90RABO0376547391.

Het lidmaatschap gaat pas in als er een machtiging is ingeleverd of als de contributie betaald is.

In ieder geval altijd het aanmeldingsformulier volledig invullen en mailen of sturen, met vermelding van een e-mailadres omdat de correspondentie met de leden uitsluitend per email zal gebeuren.

________________________________________________________________________________________________

 

AANMELDINGSFORMULIER

Ja, Ik meld mij tot wederopzegging aan als lid van de “Vereniging Historisch Grondverzet “HIGRO.

Naam: …………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………

Postcode: ……………………………………………………………

Woonplaats: ………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………….

Mobiel: ……………………………………………………………….

e-mailadres: …………………………………………………………………

Ik ben in het bezit van de volgende machines of voertuigen:     (indien van toepassing)

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

Higro       Machtigingsformulier     voor doorlopende automatische incasso     S€PA

 Naam

Adres

Postcode   en woonplaats

Land

Incassant   ID

Kenmerk   machtiging

 Vereniging  Historisch   Grondverzet

Stalenberg 18 b

5836 AW     Sambeek.

Nederland

NL15ZZZ571555180000

CONTRIBUTIE HIGRO

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Vereniging Historisch Grondverzet  - HIGRO - om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening het verschuldigde bedrag  af te schrijven voor het  lidmaatschap van de vereniging.

 Het verschuldigde bedrag wordt 1 x per jaar afgeschreven.

 Ondertekening opdrachtgever

 Naam

Adres

Postcode   en woonplaats

Land

Rekeningnummer/IBAN  

Datum

Plaats

Handtekening

 ................................................................

................................................................

................................................................

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...

………………………………………………………......………….

……………………………………………………………………….

 

..............................................................

U machtigt de Vereniging Historisch Grondverzet om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt.  De terugboekingstermijn is 8 weken. Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.

Stuur dit formulier per post naar:    HIGRO , Stalenberg 18 b , 5836 AW  Sambeek
Inscannen met handtekening kan ook,  per email naar :   info@higro.nl

________________________________________________________________________________________________

 

 

Geef u op als lid door het aanmeldingsformulier over te nemen en op te sturen of te mailen naar :

HIGRO, p/a Stalenberg 18, 5836 AW  Sambeek of e-mailadres: info@higro.nl

Je bent pas lid als de betaling van de contributie is ontvangen of als er een machting is afgegeven voor automatische betaling.

De contributie bedraagt € 25,-- per kalenderjaar, te betalen via een automatische machtiging of te betalen op bankrekeningnummer NL90 RABO 0376 5473 91 van de Rabobank Bernheze.